Mluvme, pišme, tvořme!

foto: Michal Hančovský

V rám­ci tře­tí série debat o sou­čas­ném taneč­ním umě­ní „Mluv­me o tan­ci“ pro­bě­hl 23. lis­to­pa­du v pořa­dí dru­hý večer zamě­ře­ný na umě­lec­kou kri­ti­ku. Deba­ta si poklá­da­la za cíl pro­dis­ku­to­vat a odpo­vě­dět na otáz­ky jaký­mi jsou zku­še­nost s umě­lec­kou kri­ti­kou na poli sou­čas­né­ho tan­ce, její kon­krét­ní podo­ba, iden­ti­ta kri­ti­ka a téma­ta, o nichž hovoří.

Mode­rá­tor­ské­ho úko­lu se pro ten­to­krát cho­pi­la čes­ká per­for­mer­ka, hereč­ka a spo­luza­kla­da­tel­ka sdru­že­ní Stage Code a Second­hand Women Danie­la Voráč­ko­váJaku­bem Nová­kem, pub­li­cis­tou, redak­to­rem kul­tur­ní­ho čtr­nác­ti­de­ní­ku A2 a Taneč­ní zóny. Pomy­sl­ným výko­pem deba­tu zahá­jil šéf­re­dak­tor revue Taneč­ní zóna Vla­di­mír Hulec a upo­zor­nil hned v úvo­du na pro­ble­ma­ti­ku nedo­stat­ku kva­lit­ní, nejen taneč­ní, ale i diva­del­ní kri­ti­ky. Pou­ká­zal na tři zásad­ní peri­o­di­ka zabý­va­jí­cí se tan­cem a jeho kri­tic­kou reflexí a také na odliš­nost jejich zamě­ře­ní. Taneč­ní aktu­a­li­ty jako peri­o­di­kum podá­va­jí­cí aktu­ál­ní infor­ma­ce o tan­ci, worksho­pech, kon­kur­zech, pre­mi­é­rách i fes­ti­va­lech, Diva­del­ní novi­ny, jež se ori­en­tu­jí na infor­ma­ce urče­né pro šir­ší odbor­nou i laic­kou veřej­nost a Taneč­ní zónu, kte­rá má ten­den­ce hlou­bě­ji se zamýš­let nad tan­cem, vše­mi jeho podo­ba­mi i nad diva­dlem jakým­ko­li způ­so­bem pra­cu­jí­cím s pohy­bem a tělem performera.

Mezi dis­ku­tu­jí­cí­mi hos­ty dru­hé­ho veče­ra byli Lucie Kocour­ko­vá (mana­žer­ka Nové scé­ny Národ­ní­ho diva­dla, novi­nář­ka a taneč­ní pub­li­cist­ka), Mar­tin Machá­ček (diva­del­ní kri­tik, edi­tor inter­ne­to­vé ver­ze revue Taneč­ní zóna a redak­tor rádia Wave), Bar­bo­ra Láta­lo­vá (cho­re­o­gra­f­ka, taneč­ni­ce a peda­gož­ka) a taneč­ni­ce, per­for­mer­ka a peda­gož­ka Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá.

Jed­ním z pro­blé­mů, kte­rý byl hned ze začát­ku ote­vřen, je vše­o­bec­ný nedo­sta­tek sku­teč­né kri­ti­ky, niko­liv pou­hé reflexe nebo recen­ze infor­ma­tiv­ní­ho cha­rak­te­ru. S ním se pojí absen­ce nových mla­dých kri­ti­ků a jejich výcho­vy. Otáz­kou zůstá­vá jak jej vyře­šit. Psát diva­del­ní i jiné kri­ti­ky je krom jiných také pra­cí diva­del­ních věd­ců, je ces­tou k tomu, jak se nau­čit správ­ně věci pojme­no­vá­vat a kri­tic­ky na ně nahlí­žet v závis­los­ti na stu­diu dějin, teo­rie diva­dla a prak­tic­kém nebo divác­kém kon­tak­tu se sou­čas­ným diva­dlem. Je to však prá­ce neleh­ká a vel­mi mizer­ně oce­ňo­va­ná ne-li pod­ce­ňo­va­ná, tak­že se nelze divit nechu­ti nebo spí­še nemo­ci začí­na­jí­cích pisa­te­lů zabý­vat se tou­to pro­fe­sí napl­no, a tedy s dosta­teč­nou pre­ciz­nos­tí. Potaž­mo v situ­a­ci, kdy od počát­ku stu­dia toho­to obo­ru stu­den­ti při­chá­ze­jí do sty­ku s pod­hod­no­co­vá­ním a vizí neper­spek­tiv­ní budouc­nos­ti. A nejed­ná se pou­ze o stu­den­ty, ale i o kri­ti­ky zku­še­né ve svém obo­ru. Řeše­ním v mezích jaké­ko­li deba­ty nad tím­to pro­blé­mem pro mne zůstá­vá poskyt­nu­tí pra­cov­ních míst a pří­le­ži­tos­tí mla­dým kri­ti­kům, pat­řič­né ohod­no­ce­ní jejich prá­ce a pro­stor pro pub­li­ko­vá­ní tex­tů, v nichž pak s pat­řič­nou důsled­nos­tí bude mož­né nále­ži­tě a pou­če­ně hod­no­tit sou­čas­nou taneč­ní či obec­ně diva­del­ní tvorbu.

Smut­ný fakt, kte­rý v prů­bě­hu dis­ku­ze zazněl, je malý zájem celo­re­pub­li­ko­vých či lokál­ních tiš­tě­ných médií o kul­tu­ru. V sou­čas­nos­ti v nich lze najít pří­spěv­ky infor­ma­tiv­ní­ho cha­rak­te­ru bez zve­řej­ně­ní vlast­ní­ho názo­ru na věc, kte­rý jako­by dnes z jis­té­ho úhlu pohle­du byl vní­mán jako nepa­t­řič­ný a trestu­hod­ný. Změ­na této situ­a­ce však není v moci pub­li­cis­tů samot­ných, ale spí­še těch, kte­ří vytvá­ře­jí podo­bu a kon­cept tako­vých dru­hů médií.

Taneč­ník nebo per­for­mer pou­ží­vá k vyjá­d­ře­ní své tělo, kri­tik komu­ni­ku­je pro­střed­nic­tvím správ­ně vole­ných slov, hovo­ří svým tvůr­čím jazy­kem a jeho prá­ci lze potom vní­mat také jako druh umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní. A není to jen „namyš­le­ný“ názor kri­ti­ků samot­ných, ale i taneč­ní­ků. Na vzdo­ry nespráv­ně při­jí­ma­né a zobec­ňo­va­né myš­len­ce, že tvůr­ci kri­ti­ky nečtou, neu­zná­va­jí a odmí­ta­jí se s jejich pisa­te­li bavit, je tomu nao­pak. Se zvy­šu­jí­cím se počtem taneč­ních pro­duk­cí se zvy­šu­je i zájem jejich tvůr­ců a inter­pre­tů o zpět­nou vazbu, deba­tu či kon­fron­ta­ci s taneč­ní­mi či diva­del­ní­mi publicisty.

Jaká­ko­li kva­lit­ní kri­ti­ka je nabíd­kou dia­lo­gu, komu­ni­ka­ce s lid­mi, vytvá­ří jaký­si most mezi tvůr­ci a divá­ky. A krom odbor­né­ho posu­zo­vá­ní má sekun­dár­ně i mož­nost být urči­tým dru­hem PR a rekla­my. Její čte­nost a mož­nost ohod­no­ce­ní se však přes veš­ke­ré sna­hy redak­to­rů a vyda­va­te­lů zdá být pro­za­tím těž­ko řeši­tel­ným pro­blé­mem a otáz­kou, na niž ani množ­ství obor­ní­ků a taneč­ních prak­ti­ků pro­za­tím nena­chá­zí jas­nou odpověď.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Od Veronika Hrabalová

Absolvovala divadelní vědu na Filozofické fakultě MUNI. Léta byla členkou divadla BLIC a později Kočovné filosofické divadelní společnosti. Aktivně se účastní divadelních, pohybových a tanečních festivalů (OST-RA-VAR, Teatrum Kuks, Korespondance, Tanec Praha, Bazaar aj.). Prošla seminářem bolywoodského a indického tance Venduly Uhýrkové, pohybovým seminářem Martina Packa, Taneční dílnou Michala Záhory, workshopem Moje tělo s Martinem Talagou a jeho projektem SOMA a neustále se snaží zdokonalovat na contemporary dance classes Dagmar Voudouragkaki.