Igor Vejsada: Tanec je duchovní umění

Igor Vej­sa­da, dlou­ho­le­tý sólis­ta Stát­ní­ho diva­dla v Brně, člen Györi Ballet, Kibbu­tz Dan­ce Con­tem­po­ra­ry Com­pa­ny, Národ­ní­ho diva­dla v Man­nhe­i­mu, cho­re­o­graf a peda­gog, pro­žil osm­náct let jako šéf bale­tu Národ­ní­ho diva­dla morav­sko­slez­ské­ho v Ost­ra­vě. Z pod­ně­tu Pet­ra Zus­ky a vede­ní Praž­ské­ho komor­ní­ho bale­tu byl v roce 2016 pově­řen vede­ním toho­to sou­bo­ru, kde v sou­čas­nos­ti půso­bí spo­leč­ně s Lin­dou Svidró jako balet­ní mis­tr a asi­s­tent cho­re­o­gra­fie. K roz­ho­vo­ru… Pokra­čo­vat ve čte­ní Igor Vej­sa­da: Tanec je duchov­ní umění

Publikováno
V rubrikách Rozhovory