Nové možnosti prichádzajú nečakane i tragicky

Keď minu­lo­roč­ný Kiosk, etablo­va­ný žilin­ský fes­ti­val taneč­né­ho a per­for­ma­tív­ne­ho diva­dla, ozna­či­li jeho kurá­to­ri čís­lom 1, zaváňa­lo to vyst­úpe­ním zo zau­ží­va­ných koľa­jí a novým nádychom pri hľa­da­ní dra­ma­tur­gic­kých a pro­dukč­ných mož­nos­tí. Tak­to našli­apnu­té oča­ká­va­nia „inej“ éry bolo v ovzdu­ší cítiť po roz­pa­či­tom mot­te work in pro­gress o to sil­nej­šie. Zači­at­kom leta však zasi­a­hol emblé­mo­vý mul­ti­funkč­ný pries­tor S2 poži­ar. Stra­ta moder­né­ho plas­to­vé­ho… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nové mož­nos­ti pri­chá­d­za­jú nečaka­ne i tragicky

Publikováno
V rubrikách Recenze