LÁSKA NENACHÁZEJÍCÍ ÚPLNOST

Pro­jekt LO.VE! je dru­hou insce­na­cí plat­for­my pro taneč­ní a pohy­bo­vé diva­dlo Moti­on Hub, za níž od roku 2018 sto­jí pro­dukč­ní dvo­ji­ce Petr Novák a Kate­ři­na Luká­čo­vá. Insce­nač­ní kon­cept usi­lu­jí­cí o zachy­ce­ní čtyř etap milost­né­ho vzta­hu má za cíl vytvo­řit kom­plex­ní diva­del­ní útvar, jehož plný význam vyvstá­vá tepr­ve spo­je­ním všech jeho slo­žek v jed­no – tedy postup diva­dlu více než… Pokra­čo­vat ve čte­ní LÁSKA NENACHÁZEJÍCÍ ÚPLNOST

Publikováno
V rubrikách Recenze