Mikuláš nadělí do kin pravého britského Louskáčka a s ním Vánoce jako za starých časů

Už příští úte­rý čeká divá­ky kin miku­láš­ská nadíl­ka s krá­lov­skou odmě­nou: cyk­lus Balet v kině uve­de 5. pro­sin­ce v pří­mém pře­no­su z Krá­lov­ské­ho bale­tu v Lon­dýně pohád­ko­vé­ho Lous­káč­ka. Nej­kou­zel­něj­ší Čaj­kov­ské­ho skla­da­tel­ské dílo v kla­sic­ké cho­re­o­gra­fii Pete­ra Wrigh­ta je kaž­do­roč­ní brit­ský sym­bol Vánoc a bez­kon­ku­renč­ní oblí­be­nec, na nějž v advent­ním čase houf­ně spě­cha­jí lon­dýn­ské rodi­ny s dět­mi. Pohád­ko­vá scé­na v duchu tra­dič­ních brit­ských Vánoc 19. sto­le­tí oži­je také v čes­kých a slo­ven­ských kinech.

Když v roce 1984 cho­re­o­graf Peter Wright uve­dl Lous­káč­ka v lon­dýn­ské pre­mi­é­ře, bylo oka­mži­tě jas­né, že vytvo­řil své vrchol­né život­ní dílo, kte­ré se rych­le zařa­di­lo do svě­to­vé­ho balet­ní­ho káno­nu. V úctě a s cit­li­vě invenč­ním tvůr­čím pří­stu­pem evo­ko­val původ­ní a bez­má­la sto let sta­rou cho­re­o­gra­fii Lva Iva­no­va, jenž teh­dy v roz­pra­co­va­né jevišt­ní rea­li­za­ci navá­zal na své­ho uči­te­le génia Maria Peti­pu. Peter Wright tuto Lous­káč­ko­vu sto­le­tou pouť zavr­šil svým pre­ciz­ním sou­stře­dě­ním se na taneč­ní fine­sy i pro­sto­ro­vou vypra­věč­skou atmo­sfé­ru umoc­ňu­jí­cí uhran­či­vé tóny Čaj­kov­ské­ho díla. Dosá­hl tak mj. toho, že se jeho Lous­ká­ček převtě­lil do neo­chvěj­né brit­ské vánoč­ní tra­di­ce, kte­rá po deká­dy až do dneš­ních dní úspěš­ně odo­lá­vá komerč­ní­mu dik­tá­tu svát­ků. Jak se mu to poda­ři­lo? Spo­leč­ně s desig­nér­kou Julií Tre­ve­lyan Oman vyu­ži­li nesmr­tel­né poezie malo­va­ných dře­vě­ných hra­ček, konej­ši­vě hře­ji­vých barev a ele­gant­ních kos­tý­mů i uni­fo­rem, kte­ré jako by vze­šly z kre­seb dáv­ných dět­ských kní­žek našich před­ků. Samot­ný pří­běh Lous­káč­ka boju­jí­cí­ho s myším krá­lem z pera geni­ál­ní­ho prus­ké­ho roman­ti­ka E. T. A. Hof­f­man­na oplý­vá neko­neč­nou magií.

Když se šije za běhu
Ved­le slav­ných balet­ních čísel, jako je např. víři­vý tanec sně­ho­vých vlo­ček či sno­vý tanec Cuk­ro­vé víly, má toto před­sta­ve­ní i něko­lik cha­rak­te­ris­tik srov­na­tel­ných se spor­tov­ní­mi výko­ny a rekor­dy. Hos­tu­jí­cí balet­ní mis­tr Chris­to­pher Carr měl na zkouš­ce v sále v jed­nom oka­mži­ku zhru­ba dvě stě taneč­ní­ků. Uko­čí­ro­vat tako­vý dav, v němž musí být vzhle­dem k pova­ze pohád­ko­vé­ho rodin­né­ho vyprá­vě­ní i pro nejmen­ší­ho divá­ka jas­ně roz­po­zna­tel­né, kdo je kdo – sně­ho­vé vloč­ky, vojáč­ci, růz­né náro­dy – je hod­no hlu­bo­ké­ho respek­tu. I zmi­ňo­va­né (a původ­ní) kos­týmy, kte­ré na scé­ně „vystou­pi­ly“ již bez­má­la 600krát a jsou sta­ré přes 30 let, tak­že péče o ně vyža­du­je téměř restau­rá­tor­ské kvality.

Podí­vej­te se na půvab­ný trailer

Potvr­zu­je to i Nata­lia Ste­wart, jež na prv­ní lon­dýn­ské balet­ní scé­ně pro­vá­dí kos­tým­ní super­vi­zi: „Sama jsem pro­fes­ním půvo­dem balet­ní taneč­ni­cí, tak­že má před­sta­va, jak má kos­tým pad­nout, jak ho ušít, pou­ží­vat, jak o něj pečo­vat, aby v něm uměl­ci moh­li pra­vi­del­ně před­vá­dět své schop­nos­ti, je neo­ce­ni­tel­ná.“ Na dotaz repor­té­ra, jak se řeší v pří­mém pře­no­su na scé­ně, když tak­to leti­tý kos­tým při něja­ké nároč­né tech­nic­ké fine­se někde povo­lí, odpo­ví­dá Nata­lia Ste­wart zna­lec­kým a šibal­ským úsmě­vem. „V záku­li­sí jsou stá­le při­pra­ve­né a poho­to­vé šva­dle­ny s jehla­mi, spí­na­cí­mi špend­lí­ky a dal­ší­mi pro­pri­e­ta­mi, tak­že když taneč­ní čís­lo dovo­lí pro­ta­go­nis­to­vi zmi­zet ze scé­ny, v oka­mži­ku se kos­tým upra­ví, zaši­je, zpev­ní. Musí to být oprav­du bleskurych­lé zákro­ky,“ dodává.

Před­vá­noč­ní čas s Lous­káč­kem z Krá­lov­ské­ho bale­tu je zkrát­ka po všech strán­kách vel­ko­le­pé pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství a na malé i vel­ké pub­li­kum dých­ne sta­rou dobrou Anglií.

Lous­ká­ček
CO: Krá­lov­ský balet v Lon­dýně: Lous­ká­ček – pří­mý pře­nos | Balet o dvou děj­stvích | 135 min

Hud­ba: Petr Iljič Čaj­kov­skij
Cho­re­o­gra­fie: Peter Wright (na původ­ní cho­re­o­gra­fii Lva Iva­no­va)
Výpra­va: Julia Tre­ve­lyan Oman
Svě­tel­ný design: Mark Hen­der­son
Účin­ku­jí:

Klá­ra: Fran­ce­s­ca Hay­ward
Cuk­ro­vá víla: Sarah Lamb
Princ: Ste­ven McRae
Hans-Peter / Lous­ká­ček: Ale­xan­der Cam­pbell
Pan Dros­sel­meyer: Gary Avis
Orchestr Krá­lov­ské ope­ry diri­gu­je Bar­ry Word­sworth
Sbor Bale­tu Krá­lov­ské opery

KDY a KDE:
5. pro­sin­ce od 20:15 – pří­mý pře­nos
Pra­ha – Bio Oko
Tur­nov – kino Sfé­ra
Bán­ská Bys­tri­ca – Cine­max
Bra­ti­sla­va – Cine­max
Dunaj­ská Stre­da – Cine­max
Koši­ce – Cine­max
Nit­ra – Cine­max
Poprad – Cine­max
Pre­šov – Cine­max
Tren­čín – Cine­max
Trna­va – Cine­max
Žili­na – Cine­max
Haví­řov – kino Centrum

10. pro­sin­ce – záznam
Hra­dec Krá­lo­vé – Bio Central

18. pro­sin­ce – záznam
Zlín – mul­ti­ki­no GA Cinema

Pro více infor­ma­cí navštiv­te násle­du­jí­cí strán­ky:
Ofi­ci­ál­ní strán­ky pro­jek­tu Balet v kině: www.baletvkine.cz
Vše o pře­no­sech alter­na­tiv­ní­ho obsa­hu do kin nyní na jed­nom mís­tě: www.vicnezfilm.cz
Face­book: www.facebook.com/vicnezfilm

Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly ke sta­že­ní najde­te na úlož­ném sys­té­mu aero.capsa.cz (pří­stu­po­vé úda­je na vyžádání).

Balet v kině
Pří­mé pře­no­sy bale­tů kom­bi­nu­jí špič­ko­vé taneč­ní umě­ní s nej­mo­der­něj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi. HD (High Defi­ni­ti­on) je akro­nym pro vyso­ké obra­zo­vé roz­li­še­ní, kte­ré svou kva­li­tou dale­ko pře­vy­šu­je kva­li­tu for­má­tu DVD. Zvuk je pře­ná­šen v pro­sto­ro­vém šes­ti­ka­ná­le 5.1.

PROGRAM SEZONY
Sezo­na 2017 – 18 s Krá­lov­ským bale­tem v Londýně

Pří­mé pře­no­sy
po 23. 10. 2017 20.15 Alen­ka v říši divů | Joby Tal­bot | Chris­to­pher Whe­el­don
út 5. 12. 2017 20.15 Lous­ká­ček | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Marius Peti­pa, Peter Wright
st 28. 2. 2018 20.15 Zim­ní pohád­ka | Joby Tal­bot | Chris­to­pher Whe­el­don 
út 27. 3. 2018 20.15 Nový McGre­gor / Nový Whe­el­don / Věk úzkos­ti | Leo­nard Bern­stein | Way­ne McGre­gor, Chris­to­pher Whe­el­don, Liam Scar­lett
čt 3. 5. 2018 20.15 Manon | Jules Mas­se­net | Ken­ne­th Mac­Millan 
út 12. 6. 2018 20.15 Labu­tí jeze­ro (nová insce­na­ce) | Petr Iljič Čaj­kov­skij | Marius Peti­pa, Lev Iva­nov, Liam Scar­lett, Fre­de­rick Ash­ton 
 

Press kon­takt: Zuza­na Rau­šo­vá | zuzana.rausova@aerofilms.cz | +420 776 808 181
Foto­gra­fie v tis­ko­vé kva­li­tě a dal­ší mate­ri­á­ly najde­te na aero.capsa.cz (hes­lo na vyžádání).