01/2022

Cover
01/2022 TZ Cover titulka

Prv­ní čís­lo tiš­tě­né Taneč­ní zóny v roce 2022 ote­ví­rá tex­to­vě roz­sáh­lý kula­tý stůl Jany Sopro­vé na téma uplat­ně­ní absol­ven­tů kated­ry non­ver­bál­ní­ho herec­tví HAMU s názvem Zůstat auten­tic­kou osob­nos­tí. Nava­zu­je vel­mi zají­ma­vé pojed­ná­ní Roma­na Vaš­ka na téma Balet Národ­ní­ho diva­dla za vede­ní Fili­pa Baran­kiewic­ze, kte­ré nabí­zí upřím­ný pohled na smě­řo­vá­ní naše­ho před­ní­ho balet­ní­ho sou­bo­ru, tak, jak byl při­pra­ven jako pod­klad pro jed­ná­ní garanč­ní rady ND. Text Malá moř­ská víla obsa­hu­je zpo­věď fran­couz­ské hereč­ky Jean­ne Heuc­lin o vzta­hu k tan­ci. V rám­ci fes­ti­va­lo­vé sek­ce reflek­tu­je Vla­di­mír Hulec fes­ti­va­ly Avig­non­ské vize (text Lají­cí, divý, běs­ný), Malou inven­tu­ru (text Vel­mi vel­ká inven­tu­ra) a Jana Sopro­vá fes­ti­val Pra­gue Frin­ge (Jak Brit při­jel do Pra­hy a zalo­žil fes­ti­val). Sou­čás­tí je též roz­ho­vor Vla­di­mí­ra Hul­ce s gua­de­loup­ským cho­re­o­gra­fem a taneč­ní­kem Maxem Dia­ko­kem. Lucie Trmí­ko­vá a Kris­tý­na Nebeská nabí­zí v tex­tu Deník San­ti­ni neo­by­čej­ně pou­ta­vý vhled do postup­né tvor­by pro­jek­tu San­ti­ni spol­ku JEDL. Čís­lo uza­ví­rá kula­tý stůl Jany Orlo­vé s názvem Všech­no per­for­mu­je ze setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu z 1. lis­to­pa­du 2021.