Krtysztof Garbaczewski: „Divadlo je mimořádně citlivá tkáň“

V nedě­li 11. červ­na do Brna zaví­tal jeden z nej­pro­gre­siv­něj­ších mla­dých pol­ských reži­sé­rů Krzysz­tof Gar­ba­c­zewski. V pro­sto­ru Pra­ha v Brně pro­bí­ha­la deba­ta a výmě­na názo­rů mezi Gar­ba­c­zewským a umě­lec­kou šéf­kou sku­pi­ny D´Epog Lucií Repaš­skou v rám­ci rezi­denč­ní­ho pro­jek­tu Gar­ba­CZ. Po této dis­ku­si jsme s Gar­ba­c­zewským pokra­čo­va­li na nádvo­ří a pro­bí­ra­li nejen jeho tvor­bu a „meto­du“, ale také aktu­ál­ní poli­­tic­­ko-kul­tur­­ní situ­a­ci v Pol­sku, , nad­še­ní pro… Pokra­čo­vat ve čte­ní Krtysz­tof Gar­ba­c­zewski: „Diva­dlo je mimo­řád­ně cit­li­vá tkáň“

Publikováno
V rubrikách Rozhovory