Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Víra kaligrafická

Ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru měla insce­na­ce Fai­th (Víra) 17. a 18. úno­ra  2014 v Diva­dle Ponec. V před­sti­hu se však obje­vi­la už na novém fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re 29. led­na ve Stu­diu Hrdi­nů ve Veletrž­ním paláci.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

PONDĚLÍ 30. 4. Hero, Car­tes Blan­ches, Kari­ne Pon­ties, HaDi­va­dlo, Tanec Pra­ha 2016, Brno, 20.00 Coli­ne & Val /Šárka & Voj­ta /Championnat & 3CM, Jat­ka 78, Jat­ka 78, Pra­ha, 19.30 Stu­dy, Andrea Vyky­sa­lá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Eva Sta­rá, Stu­dio Alt@, Hala 30, Pra­ha, 19.30 Euro­pi­um, Lin­da Kape­ta­nea a Jozef Fru­ček, Mahe­no­vo diva­dlo, Brno, Tanec Pra­ha 2016, 20.00 Ani­mal Exi­tus, Spit­fi­re Com­pa­ny, Kino… Pokra­čo­vat ve čte­ní Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

Jiří Havelka: Já prostě vyžaduju divadelní zážitek!

Jiří Havel­ka je nesku­teč­ně vytí­že­ný člo­věk – reží­ru­je nespo­čet insce­na­cí v nej­růz­něj­ších diva­dlech, šéfu­je Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU, účin­ku­je ve sku­pi­ně VOSTO 5, mode­ru­je a občas jen tak mimo­cho­dem vydá knihu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Konkurz na šéfredaktora/ku

Revue pro sou­čas­ný tanec a jeho alter­na­ti­vy TANEČNÍ ZÓNA s tra­di­cí vydá­vá­ní od roku 1997 nabí­zí post šéfredaktora/ky s nástu­pem 1. 1. 2015.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Malá glosa o koupelnové kráse

Kou­pel­na – chrám čis­to­ty a krá­sy. Kaž­dá kou­pel­na je jiná. Kaž­dá má svou oso­bi­tost, svůj poten­ci­ál. Jed­no mají ale spo­leč­né – inti­mi­tu a kos­me­tic­ké výrobky.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Krevety á la Indigo v Paláci Akropolis

V břez­nu opět začnou tan­čit kre­ve­ty. V nedě­li 16.03 v 20:00 se v Palá­ci Akro­po­lis obje­ví taneč­ní multi­žánro­vé před­sta­ve­ní Kre­ve­ty á la Indi­go. Se zpě­vem Céci­le da Cos­ta a krás­nou tan­go hud­bou dopl­ně­nou bea­ty Dj Matou­še Hekely.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Sticker

Jed­nou z insce­na­cí pre­zen­to­va­ných na fes­ti­va­lu Malá inven­tu­ra byla pouč­ná per­for­man­ce Stic­ker vytvo­ře­ná tri­em Veling – Bár­ta – Třešňá­ko­vá, kte­ré na sebe před rokem upo­zor­ni­lo kon­­ce­p­tu­­ál­­ně-akti­­vi­­zač­­ním dílem Tak přes­ně o ráji to není. Ani ten­to­krát to o ráji moc nebude…

Publikováno
V rubrikách Recenze