Megan Lawson — štěstí přeje připraveným

Kolik čes­kých taneč­ní­ků čeká, aby je někdo obje­vil? Aby jed­no­ho dne při­šel email, nebo zprá­va přes Face­book, že si někdo pro­hlé­dl jejich video a tou­ží je anga­žo­vat do skvě­lé­ho pro­jek­tu, kte­rý jim změ­ní život?

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

FILM MONKEY SANDWICH

Diva­dlo Archa ve dvou zvlášt­ních pro­jek­cích 24. a 25. břez­na ve 20.00 uve­de film Mon­key san­dwich v režii Wima Van­de­key­buse. Film vzni­kl původ­ně jako sou­část stej­no­jmen­né­ho před­sta­ve­ní, nyní je pre­zen­to­ván samostatně.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

The Area

VIDEO TÝDNE                     Jako video toho­to týd­ne při­ná­ší­me trai­ler vítěz­né­ho sním­ku letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Cine­dans. 25 minu­to­vý irský film The Area nato­či­li Río­na­ch Ní Néill a Joe Lee jako poctu legen­dár­ní­mu dub­lin­ské­mu Macush­la Dan­ce Club urče­né­mu pro taneč­ní­ky 50+. Taneč­ní klub zastu­pu­je celé měs­to, kte­ré je ve fil­mu… Pokra­čo­vat ve čte­ní The Area

Krevety á la indigo

Od pre­mi­é­ry fan­ta­zií srší­cí insce­na­ce ubě­hl sko­ro rok. Nyní se uvá­dí v pozmě­ně­ném obsa­ze­ní, ale se stej­ným espri­tem a energií.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Ultima Vez opět v Praze

Svě­to­vě pro­slu­lý taneč­ní sou­bor Ulti­ma Vez uve­de v dnech 4., 5., 6. dub­na, v Diva­dle Archa před­pre­mi­é­ru své­ho nové­ho před­sta­ve­ní Talk to the Demon.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

Fresh Eye: Kult těla

Cyk­lus veče­rů Fre­sh Eye před­sta­ví v břez­nu téma kult těla. Těles­nos­ti ve fil­mo­vém médiu se bude věno­vat fil­mo­vá his­to­rič­ka Mag­da Špa­ni­he­lo­vá. Mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­ný taneč­ník Jaro Viňar­ský pro­mlu­ví o obra­zu těla v tan­ci a před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci. Na Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla zaví­tej­te v úte­rý 18. břez­na 2014 od 18:00 do Tra­fo Studia.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality