Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

Fresh Eye: Kult těla

Cyk­lus veče­rů Fre­sh Eye před­sta­ví v břez­nu téma kult těla. Těles­nos­ti ve fil­mo­vém médiu se bude věno­vat fil­mo­vá his­to­rič­ka Mag­da Špa­ni­he­lo­vá. Mezi­ná­rod­ně oce­ňo­va­ný taneč­ník Jaro Viňar­ský pro­mlu­ví o obra­zu těla v tan­ci a před­ve­de taneč­ní per­for­man­ci. Na Fre­sh Eye Obraz ver­sus kult těla zaví­tej­te v úte­rý 18. břez­na 2014 od 18:00 do Tra­fo Studia.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Duben v družině bude o tanci

Potře­ba hovo­řit, vysvět­lo­vat, ptát se a dis­ku­to­vat o sou­čas­ném tan­ci se zhmo­t­ňu­je do série spo­le­čen­ských pořá­da­ných v ote­vře­ném pro­sto­ru DRUŽINA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Víra kaligrafická

Ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru měla insce­na­ce Fai­th (Víra) 17. a 18. úno­ra  2014 v Diva­dle Ponec. V před­sti­hu se však obje­vi­la už na novém fes­ti­va­lu Specta­cu­la­re 29. led­na ve Stu­diu Hrdi­nů ve Veletrž­ním paláci.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

PONDĚLÍ 30. 4. Hero, Car­tes Blan­ches, Kari­ne Pon­ties, HaDi­va­dlo, Tanec Pra­ha 2016, Brno, 20.00 Coli­ne & Val /Šárka & Voj­ta /Championnat & 3CM, Jat­ka 78, Jat­ka 78, Pra­ha, 19.30 Stu­dy, Andrea Vyky­sa­lá, Karo­lí­na Kříž­ko­vá, Eva Sta­rá, Stu­dio Alt@, Hala 30, Pra­ha, 19.30 Euro­pi­um, Lin­da Kape­ta­nea a Jozef Fru­ček, Mahe­no­vo diva­dlo, Brno, Tanec Pra­ha 2016, 20.00 Ani­mal Exi­tus, Spit­fi­re Com­pa­ny, Kino… Pokra­čo­vat ve čte­ní Týden 30. 5. – 5. 6. 2016

Jiří Havelka: Já prostě vyžaduju divadelní zážitek!

Jiří Havel­ka je nesku­teč­ně vytí­že­ný člo­věk – reží­ru­je nespo­čet insce­na­cí v nej­růz­něj­ších diva­dlech, šéfu­je Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla na DAMU, účin­ku­je ve sku­pi­ně VOSTO 5, mode­ru­je a občas jen tak mimo­cho­dem vydá knihu.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Konkurz na šéfredaktora/ku

Revue pro sou­čas­ný tanec a jeho alter­na­ti­vy TANEČNÍ ZÓNA s tra­di­cí vydá­vá­ní od roku 1997 nabí­zí post šéfredaktora/ky s nástu­pem 1. 1. 2015.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Malá glosa o koupelnové kráse

Kou­pel­na – chrám čis­to­ty a krá­sy. Kaž­dá kou­pel­na je jiná. Kaž­dá má svou oso­bi­tost, svůj poten­ci­ál. Jed­no mají ale spo­leč­né – inti­mi­tu a kos­me­tic­ké výrobky.

Publikováno
V rubrikách Recenze