Mimjové – Boj o oči

Cir­ku­so­vý sou­bor Losers Cirque Com­pa­ny se pro­kles­til ke své vlast­ní domov­ské scé­ně. Boj to nebyl jed­no­du­chý. Krom veš­ke­ré prá­ce spo­je­né s ote­ví­rá­ním a rekon­struk­cí diva­dla, se jim do ces­ty při­plet­la pan­de­mie koro­na­vi­ru. Slav­nost­ní ote­vře­ní bra­nic­ké­ho diva­dla Bra­vo! muse­lo vede­ní odlo­žit z plá­no­va­né­ho břez­na na září. Před­sta­ve­ní, kte­rým sou­bor zahá­jil čin­nost, mělo v tom­to kon­tex­tu hned v něko­li­ka rovi­nách sym­bo­lic­ký nádech.… Pokra­čo­vat ve čte­ní Mimjo­vé – Boj o oči

Publikováno
V rubrikách Recenze

Vyhaslé vzpomínky

Balet Národ­ní­ho diva­dla a sou­bor Later­ny Magi­ky před­sta­vil v září novou insce­na­ci Bon Appétit. Sto­jí za ní cho­re­o­graf Jan Kodet s duem Sku­tr a jejich tvůr­čím týmem, kte­rý spo­lu pra­co­val již na mno­ha úspěš­ných insce­na­cích. Pat­ří do něj scé­no­graf Jakub Kopec­ký, kos­tým­ní výtvar­ni­ce Simo­na Rybá­ko­vá i hudeb­ní skla­da­tel Ivan Acher. Řeče­no v ter­mi­no­lo­gii gastro­no­mie, o kte­ré měla insce­na­ce být, jsou to tvůr­ci… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vyhas­lé vzpomínky

Publikováno
V rubrikách Recenze

Umíme i dnes učinit sen skutečností?!

Tanec Pra­ha obstál ve veřej­né sou­tě­ži MČ Pra­ha 3 na vyu­ži­tí budo­vy býva­lých žiž­kov­ských láz­ní se zámě­rem vybu­do­vat zde prv­ní sku­teč­ný Dům tan­ce v ČR. Taneč­ní a pohy­bo­vé umě­ní zaží­vá nebý­va­lý boom a stá­le více nás úspěš­ně repre­zen­tu­je v zahra­ni­čí. Nemá ale žád­nou insti­tu­ci, pro­fe­si­o­nál­ní pod­mín­ky pro tvůr­čí pro­ces, chy­bí řád­ná péče o taneč­ní­ky i jejich pro­­­dukč­­ně-tech­­nic­­ké týmy. Taneč­ní pro­fe­se při­tom pat­ří… Pokra­čo­vat ve čte­ní Umí­me i dnes uči­nit sen skutečností?!

Publikováno
V rubrikách Aktuality

BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Původ­ně se měl praž­ský diva­del­ní a taneč­ní fes­ti­val usku­teč­nit v břez­nu letoš­ní­ho roku, ale pan­de­mie koro­na­vi­ru jej odsu­nu­la na pod­zim. Baza­ar Fes­ti­val se usku­teč­ní ve dnech 20. říj­na až 1. lis­to­pa­du 2020 v Diva­dle PONEC, Stu­diu ALTA, Prostoru39, Diva­dle ARCHA a v Praž­ském kre­a­tiv­ním cen­t­ru. Jádro i téma fes­ti­va­lu zůstá­va­jí — letoš­ní roč­ník je věno­ván super­hr­din­kám a těšit se může­te na insce­na­ce, kte­ré… Pokra­čo­vat ve čte­ní BAZAAR FESTIVAL 2020 BUDE. OŽIJE NA PODZIM

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Největším nebezpečím je přílišná opatrnost

„Měly jsme jako děti zavě­še­nou hou­pač­ku. Byla to jen tako­vá smyč­ka. Hou­pal jsem se, ale pořád to neby­lo dost. Nedo­sá­hl jsem dosta­teč­ně dale­ko. Tak mne napadla výbor­ná věc. Dal jsem si tu smyč­ku kolem krku a zhou­pl se.“ I tato (zde parafrá­zo­va­ná) věta zazní­vá při novém audio walk per­for­man­ce Hang out Eliš­ky Brt­nic­ké. Nový umě­lec­ký pro­jekt do… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nej­vět­ším nebez­pe­čím je pří­liš­ná opatrnost

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 Veroniky Štefanové z Letní Letné Light 2020

Let­ní Let­ná Light byla letos zhuš­tě­nou a záro­veň kon­cen­t­ro­va­nou ver­zí tra­dič­ních  tří­tý­den­ních novo­cir­ku­so­vých rado­vá­nek, kte­ré kaž­dým rokem zaží­vá­me v praž­ských Leten­ských sadech. I když bylo před­sta­ve­ní i sou­bo­rů méně – což je důsle­dek pan­de­mie koro­na­vi­ru a opat­ře­ní s tím spo­je­ných – o sil­né, pozo­ru­hod­né či pře­kva­pi­vé momen­ty neby­lo na fes­ti­va­lu nou­ze. Zde tedy tři z nich.

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Minu­lý rok v máji z dote­raz nezná­mych prí­čin vyho­rel pri Sta­ni­ci Žili­­na-Zárie­­čie ori­gi­nál­ny pries­tor S2, kto­rý bol výraz­nou súčas­ťou fes­ti­va­lu Kiosk. Jeho jedi­nečnej, expe­ri­men­tál­nej, hra­vej pod­sta­ty, kto­rá vždy tvr­do­hla­vo popie­ra­la aké­koľ­vek hra­ni­ce – med­zi for­ma­mi a žánra­mi, med­zi tvor­ca­mi a divákmi… Vyho­re­ný sa však ako­si cítil aj samot­ný Kiosk. Okol­nos­ti pan­dé­mie mu ten­to rok para­dox­ne pomoh­li a dra­ma­tur­giu fes­ti­va­lu zavied­li… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 KATARÍNY CVEČKOVEJ Z FESTIVALU KIOSK 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Kaž­dý fes­ti­val, kte­rý pro­bě­hl v post­co­vi­do­vém létě, pro­vá­zí spe­ci­fic­ké nad­še­ní. Jak řekla­ře­di­tel­ka Marie Kin­sky při zahá­je­ní: „Byl to stres – test“. Divák s rados­tí pře­kous­ne nasa­ze­nou rouš­ku v inte­ri­é­ru a dez­in­fi­ko­vá­ní rukou, hlav­ně, že se něco děje. Pak už jsou to jen momen­ty, kte­rých zrov­na Kore­spon­Dan­ce nabí­zí mno­ho: od pozná­vá­ní krás žďár­ské­ho zám­ku, přes pocit souná­le­ži­tos­ti, pro­cí­tě­ní tan­ce a jeho… Pokra­čo­vat ve čte­ní TOP 3 EMY ŠLECHTOVÉ Z KORESPONDANCE 2020

Publikováno
V rubrikách Recenze

Tektonika litoměřických desek

Tem­no­tu, byť tře­ba nee­xis­tu­je ve fyzic­ké for­mě nebo sku­pen­ství, je mož­né cítit na míle dale­ko, pro­to­že je zavr­ta­ná pod povr­chem země i v duších lidí. Sna­ha zachy­tit její esen­ci poté spo­ju­je rudol­fín­ské alchy­mis­ty s okult­ní­mi mysti­ky nacis­tic­ké­ho reži­mu. Dráž­dí i ústec­ký kolek­tiv KULT. Všem jde při­tom o totéž – dotknout se latent­ní­ho obsi­di­á­nu, leti­té­ho i nedáv­né­ho zla. Někdo k tomu potře­bu­je… Pokra­čo­vat ve čte­ní Tek­to­ni­ka lito­mě­řic­kých desek

Publikováno
V rubrikách Recenze

Honza Malík: Nejsilnější je intuice

Již sedm let se na pro­gra­mu fes­ti­va­lu Pra­gue Pri­de obje­vu­je večer věno­va­ný sou­čas­né­mu tan­ci. Kro­mě zahra­nič­ních sku­pin před­sta­vil i domá­cí respek­to­va­né tvůr­ce. Duchov­ním otcem a kurá­to­rem této pro­gra­mo­vé sek­ce je taneč­ník, peda­gog a pří­le­ži­tost­ný cho­re­o­graf Hon­za Malík. O tom, jak vůbec došlo na tanec v rám­ci Pri­du a jaký bude letoš­ní (post)pandemický roč­ník jsme spo­lu hovo­ři­li během jed­no­ho čer­ven­co­vé­ho odpoledne.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory