Everything Performs

/International Roun­d­table about Per­for­man­ce art/ An inter­nati­o­nal mee­ting of the­o­rists, his­to­ri­ans and cura­tors of per­for­man­ce art took pla­ce on Novem­ber 1st 2021 via the Zoom plat­form. The following atten­ded the event (in alpha­be­ti­cal order): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) and Jana Orlo­vá (CZ), who was the… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eve­ry­thing Performs

Všechno performuje

/Mezinárodní kula­tý stůl na téma Per­for­man­ce art/ Mezi­ná­rod­ní setká­ní teo­re­ti­ků, his­to­ri­ků a kurá­to­rů per­for­man­ce artu se usku­teč­ni­lo 1. lis­to­pa­du 2021 pro­střed­nic­tvím plat­for­my Zoom. Akce se zúčast­ni­li (v abe­ced­ním pořa­dí): Annet­te Arlan­der (FI), Amy Bry­z­gel (UK), Łukasz Guzek (PL), Nora Haakh (DE), Maxi­mi­li­an Leh­ner (AT) a Jana Orlo­vá (CZ), kte­rá setká­ní orga­ni­zo­va­la. Kula­tý stůl uká­zal, jak jsou názo­ry ohled­ně… Pokra­čo­vat ve čte­ní Všech­no performuje

Lidské tělo jako radost, obava i destrukce – Česká taneční platforma 2023

Veronika Hrabalová na České taneční platformě 2023 (foto: Veronika Hrabalová)

Ocit­la jsem se psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně nebo posta­po­ka­lyp­tic­kém seri­á­lu? Fan­ta­zii se meze nekla­dou a špat­ná odpo­věď nee­xis­tu­je . Ocit­la jsem se totiž na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě 2023. Ano­mál­ní jevy v cho­re­o­gra­fii Evy Urba­no­vé a inter­pre­ta­ci Joa­ny Simões O týden dřív, než jsem navští­vi­la před­sta­ve­ní Ano­ma­lie, jsem vidě­la na fes­ti­va­lu Baza­ar tan­čit Evu Urba­no­vou sólo The Essen­ce (text nalez­ne­te ZDE). Per­for­mer­ka… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lid­ské tělo jako radost, oba­va i destruk­ce – Čes­ká taneč­ní plat­for­ma 2023

Publikováno
V rubrikách Recenze

Studio ALTA zahajuje svou první sezónu v nových prostorách v Libni

Foto: Darja Lukjanenko

Po měsí­cích stě­ho­vá­ní z kar­lín­ské Inva­li­dov­ny zahá­jí Stu­dio ALTA svou pat­nác­tou sezó­nu. V roce 2023 čeká kul­tur­ní cen­t­rum počá­tek nové eta­py v pro­sto­ru býva­lé­ho Pan­ské­ho pivo­va­ru v Lib­ni. Ote­vře­ní libeň­ské sezó­ny pro­běh­ne 3. květ­na 2023 od 11 do 23 hodin v rám­ci celo­den­ní­ho pro­gra­mu Stu­dio ALTA ~~~ Neu­stá­le v pohy­bu / Stu­dio ALTA v Libeň­ském pivo­va­ru. Býva­lý Pivo­var v Lib­ni se stal novým… Pokra­čo­vat ve čte­ní Stu­dio ALTA zaha­ju­je svou prv­ní sezó­nu v nových pro­sto­rách v Libni

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Pražské Quadriennale zveřejnilo program

Na dis­kuz­ním pane­lu PQ Talks se před­sta­ví ugand­ská dra­ma­tič­ka Asi­i­mwe Debo­rah Kawe, umě­lec­ká plat­for­ma IZOLYATSIA s původ­ním cen­t­rem v Doněc­ku i němec­ká scé­no­gra­f­ka Katrin Brack. Pra­ha, 25. dub­na 2023 — Praž­ské Quad­ri­en­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru spus­ti­lo před­pro­dej jed­no­den­ních a tří­den­ních fes­ti­val pasů a zve­řej­ni­lo podrob­ný pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku. Od 8. do 18. červ­na se na fes­ti­va­lu před­sta­ví uměl­ci z více než 100 zemí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Praž­ské Quad­ri­en­na­le zve­řej­ni­lo program

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Eliška Brtnická: Site-specific je jedno z mých specifik

Foto: Adéla Vosičková

Eliš­ka Brt­nic­ká zís­ka­la Insce­na­ce Thin Skin zís­ka­la Užší nomi­na­ce na Cenu Thá­lie 2022 v kate­go­rii alter­na­tiv­ní diva­dlo za pro­jekt Hang Out, teď oce­ně­ní na Čes­ké taneč­ní plat­for­mě za Thin Skin. Byla to dlou­há ces­ta?Byla a stá­le je. Když jsem začí­na­la s cir­ku­sem, sko­ro nikdo se tomu tady nevě­no­val. Teh­dy se vzduš­nou akro­ba­cií pra­co­va­lo snad jen diva­dlo Con­ti­nuo a poslé­ze… Pokra­čo­vat ve čte­ní Eliš­ka Brt­nic­ká: Site-spe­ci­fic je jed­no z mých specifik

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Vkročit do příběhu

Se zata­je­ným dechem uhra­nut obra­zy v šero­svi­tu, jejich kom­po­zi­cí, hrou stí­nů, barva­mi odstí­nů, prin­ci­py mini­ma­lis­mu. Napnu­tý oče­ká­vá­ním ve vel­mi pozvol­ně se stup­ňu­jí­cím tem­pu od prv­ních let­mých pohy­bů, hle­dá­ní těžiš­tě, rov­no­váhy, mož­nos­tí vzle­tu i levi­ta­ce až k oka­mži­ku zlo­mu, resp. ohy­bu prv­ní­ho pru­tu. Kon­struk­ce dekon­struk­ce? Vznik, zánik, pomí­ji­vost obra­zu i arte­fak­tu na pome­zí žánrů a diva­del­ních obo­rů, při­tom beze slov! Tak… Pokra­čo­vat ve čte­ní Vkro­čit do příběhu

Publikováno
V rubrikách Recenze

Bazaar 2023 aneb hledání odpovědi na tisíc a jednu otázku

Foto: Vojtěch Brtnický

Za časů hlu­bo­kých covi­do­vých, v roce 2020, jsem sedě­la v tep­lá­kách a díva­la se na stre­am insce­na­cí a dis­ku­sí Baza­a­ru. Letos bez tep­lá­ků, zato naži­vo. S podti­tu­lem Take care, ve mně rezo­nu­jí jako pře­ta­že­ná stru­na u kyta­ry. Před dvě­ma lety to byl poně­kud jiný záži­tek, přes­to záži­tek. Jeho sou­čás­tí byla deba­ta s Kris­ti­nou Nor­man – autor­kou a per­for­mer­kou pro­jek­tu Ligh­ter than Woman, kte­rý… Pokra­čo­vat ve čte­ní Baza­ar 2023 aneb hle­dá­ní odpo­vě­di na tisíc a jed­nu otázku

Publikováno
V rubrikách Recenze

Makroskopický mikrokosmos

Petr Nikl (vprostřed), Ondřej Smeykal (vlevo). Foto: Blanka Křikaková

Praž­ské Pla­ne­tári­um v par­ku Stro­mov­ka se brzy začne měnit. Jed­ním z posled­ních pod­ni­ků, kdy bylo mož­né mimo ast­ro­no­mic­ké pořa­dy pro­zkou­mat krá­su a kouz­lo ana­lo­go­vé­ho pro­jek­to­ru byla alchy­mis­tic­ká sean­ce výtvar­ní­ka, per­for­me­ra, hudeb­ní­ka – obec­ně vel­mi čino­ro­dé­ho tvůr­ce Pet­ra Nik­la. Líheň v pla­ne­táriu, jak byla jed­no­rá­zo­vá akce nazva­ná, dopro­vá­zel jeho dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Ondřej Smey­kal a jako jaký­si netu­še­ný guest­star (zde spíš star… Pokra­čo­vat ve čte­ní Makro­sko­pic­ký mikrokosmos

Česká taneční platforma již zná ocenění

Foto: Adéla Vosičková

Čes­ká taneč­ní plat­for­ma kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je výběr nej­za­jí­ma­věj­ších děl, kte­rá se zro­dí na poli sou­čas­né­ho tan­ce v Čes­ké repub­li­ce. Není jen pře­hlíd­kou skvě­lých taneč­ních insce­na­cí, ale i pří­le­ži­tos­tí, kdy se na čes­ký tanec při­je­dou podí­vat zahra­nič­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé z celé­ho svě­ta. Letoš­ní 29. roč­ník pro­bě­hl na sed­mi praž­ských scé­nách v ter­mí­nu 30. 3. – 2. 4. 2023 za hoj­né účas­ti zahra­nič­ních hos­tů. Vel­ká diver­zi­ta a vyso­ká kva­li­ta… Pokra­čo­vat ve čte­ní Čes­ká taneč­ní plat­for­ma již zná ocenění

Publikováno
V rubrikách Aktuality