Teritoriální výzkum Hermanna Heisiga

Her­mann je jed­ním z per­for­me­rů, jehož tvor­bu pre­zen­tu­je dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu Dan­ce tran­sit. PRAHA.LEIPZIG.DRESDEN. V diva­dle Archa uve­de Her­mann spo­lu s Nuno Luca­sem cho­re­o­gra­fii Pon­go Land. Dří­ve, než se s Her­man­nem Hei­si­gem sezná­mí­te v Arše osob­ně je tu pár prů­zkum­ných otázek.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

3 — 2 otázky pro Petra Zusku

Nedáv­no byl zvo­len komi­se­mi Národ­ní­ho diva­dla – (jed­nou Garanč­ní a jed­nou obo­ro­vou) Filip Baran­kiewicz, sólis­ta Stutt­gart­ské­ho bale­tu, nástup­cem Pet­ra Zus­ky na postu šéfa bale­tu Národ­ní­ho divadla.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Dořin proces

Po čtyřech letech tvůr­čí pau­zy se na scé­nu vra­cí taneč­ni­ce Dora Sulžen­ko Hoš­to­vá. 17. pro­sin­ce 2014 před­sta­ví v Expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru NoD pre­mi­é­ru své pohy­bo­vé insce­na­ce Pro­ces. Na roz­díl od před­cho­zích sólo­vých pro­jek­tů ji nyní na jeviš­ti dopro­vá­zí herec a taneč­ník Jan Čtvrt­ník a hudeb­ni­ce a DJka Joha­na Švarcová.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

stopy života

Vero­ni­ka Knytlo­vá s Tere­zou Ondro­vou v těch­to dnech osla­vu­jí deset let od chví­le, kdy spo­leč­ně zalo­ži­ly taneč­ní sku­pi­nu Ver­Te Dan­ce a pus­ti­ly se do divo­kých vod nezá­vis­lé­ho tan­ce.  Ura­zi­ly kus cesty.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

tanec dává lidi do pořádku

Dělat roz­ho­vor s Evou Bla­žíč­ko­vou není jen tak. Má sice všech­no pro­myš­le­no, ví, co a jak chce říct, ale nedů­vě­řu­je slo­vům. Těmi se dá všech­no „oke­cat“. Zatím co ges­to, pohyb, řek­ne prav­du. Bude chví­li trvat, než začne­me „roz­ho­vo­ry tan­čit“ a tak je tu pár otá­zek, kte­ré se vzta­hu­jí k nedáv­né­mu uve­de­ní cho­re­o­gra­fie Kyti­ce na jed­nom z nej­pů­vab­něj­ších míst Pra­hy –… Pokra­čo­vat ve čte­ní tanec dává lidi do pořádku

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Nedovedu si představit zásnuby bez lásky

Reži­sér­ka Pet­ra Tej­no­ro­vá je ved­le Hal­ky Třešňá­ko­vé dal­ší uměl­ky­ní z Čes­ka, kte­rá se účast­ní mezi­ná­rod­ní­ho výzkum­né­ho pro­jek­tu IDENTITY.MOVE! Do pro­jek­tu vstou­pi­la ve dvo­ji­ci se slo­ven­ským taneč­ní­kem a cho­re­o­gra­fem Jarem Viňar­ským, s nímž odje­la pra­co­vat na rezi­den­ci do Sta­re­ho Bro­wa­ru v Pozna­ni. Pet­ře jsme polo­ži­li podob­né otáz­ky jako před časem Hal­ce, abychom zjis­ti­li, co pro ni zna­me­na­jí iden­ti­ta a pohyb a jak… Pokra­čo­vat ve čte­ní Nedo­ve­du si před­sta­vit zásnu­by bez lásky

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Rozhovor s Jelenou

Na nedáv­no skon­če­ném veletr­hu-fes­­ti­­va­­lu Inter­nati­o­nal Tanzmes­se jsem se hned prv­ní den vypra­vi­la hle­dat ukra­jin­ský stá­nek. Zástup­ci Ukra­ji­ny sdí­le­li jeden „boo­th“ s pre­zen­té­ry  z Litvy. V rohu stán­ku se krči­la Jele­na Lobo­va a sna­ži­la se při­po­jit na wifi, aby moh­la sle­do­vat nej­no­věj­ší zprá­vy z domo­va. Když jsem pro­je­vi­la zájem o situ­a­ci na Ukra­ji­ně a  požá­da­la ji o roz­ho­vor, při­pa­da­lo mi, že se jí… Pokra­čo­vat ve čte­ní Roz­ho­vor s Jelenou

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Globální otázky

Před mno­ha lety Jiří, teh­dy ješ­tě coby stu­dent Kon­zer­va­to­ře Dun­can Cen­t­re, sebral odva­hu a poslal dopis do Ber­lí­na. Málem mu zavře­li poš­tu před nosem, ale nako­nec jeho při­hláš­ka na kon­kurs do sou­bo­ru Sashi Waltz dora­zi­la. Jiří Bar­to­va­nec v něm uspěl a řadu let pak půso­bil jako kme­no­vý člen této význam­né svě­to­vě pro­slu­lé taneč­ní com­pa­ny. Během toho stih­nul ale… Pokra­čo­vat ve čte­ní Glo­bál­ní otázky

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Moving Prague

V zápla­vě nega­tiv­ních zpráv, kte­ré se na nás hrnou z médií, je tu jed­na dob­rá – Pra­ha se zapo­jí do uni­kát­ní­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu Moving Cities. Jed­ná se o kolek­ci krát­kých taneč­ních videí věno­va­ných svě­to­vým met­ro­po­lím. Za pár dní čeští taneč­ní­ci vstou­pí do měs­ta, ovlád­nou jeho pro­stor a ele­gan­cí taneč­ní­ho pohy­bu pro­dchnou iko­nic­ká mís­ta Pra­hy – Vác­lav­ské náměs­tí, hrad­ní nádvo­ří,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Moving Pra­gue

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Mám spoustu materiálu…

V diva­dle Hyber­nia v rám­ci fes­ti­va­lu Diva­del­ní Ody­sea pro­běh­la 28. čer­ven­ce pre­mi­é­ra insce­na­ce Len­ky Vag­ne­ro­vé Sor­ce­rer. Cho­re­o­gra­fie, kte­rá se zabý­vá téma­tem stra­chu jako nej­sil­něj­ší lid­ské emo­ce, čaro­děj­nic­tvím a magií, vznik­la v kopro­duk­ci s němec­kým cho­re­o­gra­fem Feli­xem Lan­de­re­rem. S Len­kou jsme si poví­da­ly o vzni­ku nové­ho před­sta­ve­ní i o nej­bliž­ších plá­nech její company.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory