Pohled na DEKKU se liší v očích toho, kdo se dívá…

Vol­né sdru­že­ní pro­fe­si­o­nál­ních uměl­ců DEKKADANCERS bylo zalo­že­no v roce 2009. U jeho zro­du stá­li cho­re­o­gra­fo­vé a taneč­ní­ci Vik­tor Kon­va­lin­ka, Tomáš Rych­et­ský a foto­graf Pavel Hej­ný. Nejen o for­mo­vá­ní nové gene­ra­ce DEKKADANCERS, úska­lích i rados­tech s ním spo­je­ných, ale i o pří­pra­vách insce­na­ce Žena za kul­tem, jsem si poví­da­la s Ondře­jem Vin­klá­tem, Ště­pá­nem Pecha­rem a Mar­kem Svo­bod­ní­kem, cho­re­o­gra­fy, taneč­ní­ky a sou­čas­ný­mi vůd­čí­mi osob­nost­mi DEKKADANCERS.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Včas odejít je umění. Odcházím.

Jiří Kyli­án. Geni­ál­ní cho­re­o­graf, taneč­ník a býva­lý umě­lec­ký šéf Neder­lands Dans The­a­ter. Svě­to­vě uzná­va­ný umě­lec si zřej­mě na super­la­ti­vy a chvá­lu nepo­tr­pí a více než coko­li jiné­ho, je to člo­věk cho­va­jí­cí úctu k tan­ci i lidem, kte­ří se jím zabývají.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Lance Jay Dance: „No love, no life, no hope, no nothing..?”

27. a 28. říj­na 2015 zahá­ji­la svo­ji čin­nost nová nezá­vis­lá brněn­ská taneč­ní plat­for­ma Lan­ce Jay Dan­ce. Ve dvou veče­rech uved­li v done­dáv­na nevy­u­ží­va­ných skla­do­vých pro­sto­rách brněn­ské Malé Ame­ri­ky svou prv­ní cho­re­o­gra­fii SKLADEM, ve kte­ré účin­ku­jí čle­no­vé balet­ní­ho sou­bo­ru Národ­ní­ho diva­dla Brno i pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci odji­nud. Vytr­že­ni z nekon­čí­cích pří­prav na mé otáz­ky, s humo­rem jim vlast­ním, odpo­vě­dě­li pro­du­cent Micha­el Koří­nek… Pokra­čo­vat ve čte­ní Lan­ce Jay Dan­ce: „No love, no life, no hope, no nothing..?”

Publikováno
V rubrikách Rozhovory