You have to lose control. Yes, that is beautiful.

Žije­me ve zrych­le­ném svě­tě. Kla­de na nás nema­lé náro­ky, vyža­du­je výsled­ky, úspěch…A my se při­způ­so­bu­je­me – rodi­ně, poča­sí, eko­no­mic­ké a poli­tic­ké situ­a­ci, i jiným lidem. Kam se podě­la naše při­ro­ze­nost – to, co nás zce­la nezišt­ně a bez­dů­vod­ně napl­ňu­je a při­ná­ší pocit svo­bo­dy a štěs­tí? Stě­žo­vat si na to, že něco nemám, něco mi chy­bí, něco nejde, je už jako… Pokra­čo­vat ve čte­ní You have to lose con­t­rol. Yes, that is beautiful.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Geniální koně pod brněnskou oblohou?

Dvě fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní insce­na­ce Hor­ses in the sky Kibbu­tz Con­tem­po­ra­ry Dan­ce Com­pa­ny na fes­ti­va­lu Diva­del­ní svět Brno v cho­re­o­gra­fii Rami­ho Be’era od počát­ku dopro­vá­ze­la slo­va chvá­ly a budi­la pocit, že divák uvi­dí něco fan­tas­tic­ké­ho. Bylo Hor­ses in the sky ve sku­teč­nos­ti výji­meč­né a pře­sa­hu­je tak dale­ce pomy­sl­nou lať­ku toho, co lze v rám­ci sou­čas­né­ho tan­ce nebo pohy­bo­vé­ho diva­dla vidět?

Publikováno
V rubrikách Recenze

Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela prosté.

V letoš­ní sezó­ně Balet Národ­ní­ho diva­dla v Brně plá­nu­je nastu­do­vat dvě pre­mi­é­ry. Kro­mě Čaj­kov­ské­ho Spí­cí kra­sa­vi­ce (22. dub­na 2017) uve­dl 10. lis­to­pa­du autor­skou insce­na­ci Chvě­ní v režii a cho­re­o­gra­fii Pet­ra Zus­ky, s nímž jsem si poví­da­la nejen o tan­ci, ale také o dra­ma­tur­gii, svě­tel­ném desig­nu i spe­ci­fic­ké hud­bě Henry­ka Górec­ké­ho a Jiří­ho Pavlici.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Není workshop jako workshop…

Mul­ti­kul­tur­ní cen­t­rum ALTA v rám­ci širo­ké­ho spek­tra akcí, jež celo­roč­ně pořá­dá, zařa­di­lo do pro­gra­mu let­ních prázd­nin tři blo­ky taneč­ních workshopů/tréninků — Micha­la Záho­ry, Věr­ky Ondra­ší­ko­vé a Soni Feriančíkové. 

Publikováno
V rubrikách Recenze

Když myslím, tak to není dobře.

Dva­cá­té sto­le­tí dalo svě­tu tako­vé osob­nos­ti taneč­ní­ho umě­ní, jako jsou napří­klad Pina Bausch, Kurt Jooss nebo Wil­li­am For­sy­the. Osob­nos­ti, na jejichž tvor­bě lze pozo­ro­vat vliv poznat­ků a myš­le­nek, jimiž se zabý­val cho­re­o­graf a pře­de­vším kine­to­graf Rudolf Laban. Laban se pokou­šel pojme­no­vat spe­ci­fi­ka lid­ské­ho pohy­bu a gra­fic­ky je zazna­me­nat. Výsled­ky, k nimž dospěl, vychá­ze­ly z vědo­mí úzké­ho pro­po­je­ní lid­ské­ho pohy­bu a psy­chi­ky,… Pokra­čo­vat ve čte­ní Když mys­lím, tak to není dobře.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Besídka s potenciálem?

Ve dnech 27. a 28. dub­na se v pro­sto­rách diva­dla Redu­ta usku­teč­nil Cho­re­o­gra­fic­ký ate­li­ér 2016. Ate­li­ér obno­vil minu­lým roč­ní­kem svou tra­di­ci a zno­vu posky­tl pro­stor mla­dým tvůr­cům z řad balet­ní­ho sou­bo­ru NdB uvést svá vlast­ní cho­re­o­gra­fic­ká díla, vybrat pro ně inter­pre­ty, hud­bu a zhmot­nit na jeviš­ti to, co je sku­teč­ně baví a zajímá.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Who deserves this? ČTP2016.

22. roč­ník Čes­ké taneč­ní plat­for­my se konal od 20. do 25. dub­na 2016 a zavr­šil jej posled­ní slav­nost­ní večer, v rám­ci něhož bylo mož­né zhléd­nout reprí­zu taneč­ní insce­na­ce roku 2015, Collecti­ve loss of memo­ry sou­bo­ru DOT 504 a byly pře­dá­ny ceny Čes­ké plat­for­my za rok 2015.

Publikováno
V rubrikách Recenze

The Game is not over yet.

O pro­vo­zu v Národ­ním diva­dle v Brně i v Pra­ze, o tvor­bě nezá­vis­lých taneč­ních plat­fo­rem, o neo­by­čej­ných reprí­zách a hlav­ně pro­blé­mech, pojí­cích se s cho­re­o­gra­fie­mi Catch 27 (Marek Svo­bod­ník) a Palin­drom (Mar­tin Svo­bod­ník a Adam Soj­ka) jsem si poví­da­la s bra­t­ry Svobodníkovými.

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Identita dnešního člověka, to je buřtguláš.

Pomy­sl­ným vrcho­lem fes­ti­va­lu BAZAAR 2016 byl sobot­ní Satur­day BAZAAR, v rám­ci něhož měli divá­ci mož­nost vidět ukáz­ky z pro­ce­su tvor­by pěti tvůr­ců, pochá­ze­jí­cích ze střed­ní, východ­ní a již­ní Evro­py. Spo­leč­ným jme­no­va­te­lem letoš­ní­ho fes­ti­va­lu byla otáz­ka iden­ti­ty, jejíž chá­pá­ní se zde roz­ší­ři­lo do kon­čin samo­ty, maso­vé zába­vy, sexu­ál­ní ori­en­ta­ce, sebe­re­a­li­za­ce, sebez­do­ko­na­lo­vá­ní a ješ­tě mno­hem dál.

Publikováno
V rubrikách Recenze

White bitch, black bitch, what is a bitch and who is the bitch right now?

Kdy­si dáv­no jsem sly­še­la pří­běh o ženě, kte­rá měla schop­nost vidět na jiných ženách, zda­li v minu­los­ti pro­dě­la­ly potrat. Když se na ně prý podí­va­la, vidě­la otis­ky těch­to nena­ro­ze­ných bytos­tí na jejich krku. Přes­ně ten­to mra­zi­vý pocit ve mně vyvo­la­la prv­ní část insce­na­ce Pokus­ná oso­ba inter­pret­ky Sil­ke Grabinger. 

Publikováno
V rubrikách Recenze