Den tance v Česku a médiích

Osla­vy Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce před pěti lety roz­je­lo občan­ské sdru­že­ní Vize tan­ce, teh­dy sil­ně zamě­ře­né na tanec nezá­vis­lých sku­pin, pro­fe­si­o­ná­lů v oblas­ti con­tem­po­ra­ry. Hned od začát­ku však poje­tí oslav dne tan­ce pat­ři­lo do sfé­ry sdí­le­ní, spo­lu­prá­ce, potře­by roz­li­šit půva­by a sílu tan­ce v našich životech.

Publikováno
V rubrikách Recenze

A je to!

Toto video je odpo­vě­dí na výzvu jaz­zo­vé for­ma­ce Pre­servati­on Hall Jazz Band k nato­če­ní kli­pu na pro jejich nové album „That’s It!” Ten­to jazz band si to může dovo­lit – má pade­sá­ti­le­tou his­to­rii a vel­ké renomé.

Tanec deštníků

Nevím, jak  vám, ale nám v redak­ci Taneč­ní zóny letoš­ní rok při­pa­dá jako spla­še­ný kůň — nevy­po­či­ta­tel­ný, pře­kot­ný, hektický.

Flashmob — Den tance

Do vel­ko­le­pých oslav Mezi­ná­rod­ní­ho dne tan­ce orga­ni­zo­va­ných Vizí tan­ce zbý­vá něko­lik týd­nů, spí­še dnů. Máte-li zájem užít si spo­leč­ně v úte­rý 29. dub­na parád­ní zába­vu nauč­te se krát­kou cho­re­o­gra­fii na hit Wil­la Smi­the Men in Black.

Korekce

Videem toho­to týd­ne nemů­že být nic jiné­ho než pozván­ka na vítěz­nou cho­re­o­gra­fii roku! Je tu tedy KOREKCE v režii Jiří­ho Havel­ky, rea­li­zo­va­ná Ver­te­Dan­ce a jejich přá­te­li. Jsme doja­ti. A gratulujeme. 

SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Ten­to roz­ho­vor vzni­kl týden před pre­mi­é­rou nové­ho pro­jek­tu sou­bo­ru Far­ma v jes­ky­ni. V rádiu šly zprá­vy o obsa­zo­vá­ní zákla­den na Kry­mu a pře­dem pře­po­klá­da­ných výsled­cích tam­ní­ho refe­ren­da. Ven­ku se po mno­ha týd­nech schy­lo­va­lo k deš­ti. Napě­tí všu­de kolem.  Na drá­ze mezi Buben­čí a Hole­šo­vi­ce­mi to jis­kři­lo ješ­tě o tro­chu víc. To se reži­sér Vili­am Dočo­lo­man­ský pře­mís­ťo­val ze zku­šeb­ní­ho záze­mí, kte­ré má Far­ma… Pokra­čo­vat ve čte­ní SVĚT POTŘEBUJE PRAKTICKÝ IDEALISMUS

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Informátoři

Nová insce­na­ce zkou­má, co se skrý­vá za mar­ke­tingo­vým obra­zem nad­ná­rod­ních korporací.

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Dance screen

Na prá­vě skon­če­ném fes­ti­va­lu taneč­ních fil­mů Cine­dans v Amster­da­mu se úspěš­ně pre­zen­to­va­ly fil­my z naší čás­ti Evro­py. Kro­mě čes­ké Hamle­to­phélie se před­sta­vi­lo i něko­lik sním­ků ze Slovenska.

Česká taneční platforma 2014

„Malý krok pro lid­stvo, obrov­ský skok pro tanec!”, zní mot­to již 20. roč­ní­ku Čes­ké taneč­ní plat­for­my, kte­rá se usku­teč­ní mezi 3. — 6. dub­nem 2014 v Pra­ze. Tvá­ří toho­to roč­ní­ku je taneč­ni­ce, per­for­mer­ka Mar­ké­ta Vacov­ská, drži­tel­ka titu­lu Taneč­ni­ce roku 2013.

Publikováno
V rubrikách Aktuality