Na Novém Zélandu se vyrovnávají s terorem. Tancem.

Horeč­ka. Hněv. Pocit bez­mo­ci. Těž­ko si před­sta­vit situ­a­ci (dou­fám, že ješ­tě na dlou­ho ne, ale vzpo­meň­me na Uher­ský Brod rok 2015), kdy osa­mě­lý stře­lec zaú­to­čí v Čes­ké repub­li­ce. Jak se s tím vyrov­nat? Jak utr­pe­ní obě­tí i bliž­ních, zažít a… pochopit.

Opojný orient na prknech Královské opery v Londýně

Iko­nic­kým rus­kým bale­tem Baja­dé­ra pokra­ču­je sezó­na přímých pře­no­sů z Krá­lov­ské ope­ry v Lon­dýně. Od 13. do 26. lis­to­pa­du bude opoj­ný ori­entální svět kla­sického díla k vidě­ní také ve vybra­ných čes­kých kinech. 

Publikováno
V rubrikách Aktuality

Pionýr zbytečné práce

I když se to nezdá, úva­hy o podo­bě doko­na­lé­ho svě­ta mají spous­tu spo­leč­né­ho s neko­neč­ným pře­sou­vá­ním dat ve firem­ních tabul­kách, pojíž­dě­ním vyso­kozdviž­ným vozí­kem ve spe­dič­ních halách i úmor­ným rov­ná­ním zbo­ží do prázd­ných regá­lů. Všech­no jsou to čin­nos­ti úpl­ně zby­teč­né a přes­to vyčer­pá­va­jí­cí. Perfror­mer Vik­tor Čer­nic­ký se jimi širo­ce zao­bí­rá ve své scé­nic­ké ese­ji PLI. V gro­tesk­ní vizi hle­dá ide­ál­ní svě­to­vé… Pokra­čo­vat ve čte­ní Pio­nýr zby­teč­né práce

Publikováno
V rubrikách Recenze

Viktor Černický: Mým partnerem je objekt

S per­for­me­rem Vik­to­rem Čer­nic­kým mne čás­teč­ně spo­ju­je alma mater. Zají­ma­lo mne, jaká je ces­ta per­for­me­ra dří­ve stu­du­jí­cí­ho diva­del­ní vědu. 

Publikováno
V rubrikách Rozhovory

Dej si pohoff babi

Radost­né, či spí­še tan­cu­jí­cí, babič­ky z insce­na­ce Dan­cing Grad­mo­thers korej­ské cho­re­o­gra­f­ky Eun-Me Ahn pro­půj­či­ly vizu­á­lu letoš­ní­ho roč­ní­ku svou podo­bu. Divá­ky pozva­ly na divo­tvor­nou tech­no pár­ty kon­čí­cí lehce zma­teč­nou kocovinou.