Tekutý nebeský cumel nebo nesmysl?

Čes­ký pří­spě­vek do jede­nác­ti­den­ní osla­vy scé­no­gra­fie a diva­del­ní­ho pro­sto­ru, Praž­ské­ho quad­ri­en­na­le SWEET/SWEET/SWEET Nebeský fes­ti­val měl být slad­kým a fluid­ním hym­nem na diva­del­ní­ho buři­če, reži­sé­ra a výtvar­ní­ka Jana Nebes­ké­ho a jeho dlou­ho­le­té spo­lu­pra­cov­ní­ky a umě­lec­ké přá­te­le. Tvo­ři­lo jej něko­lik růz­no­ro­dých akcí na piaz­zettě Národ­ní­ho diva­dla, skrý­va­jí­cích se pod názvem Uměl­ci 9+, dvě sym­po­zia reflek­tu­jí­cí „feno­mén Nebeský“, jak upo­zor­ňo­val pro­gra­mo­vý manu­ál a hlav­ní… Pokra­čo­vat ve čte­ní Teku­tý nebeský cumel nebo nesmysl?

Publikováno
V rubrikách Recenze