„Jak jen vyjádřit tu nutnost být tady před vámi?“

Cita­ce z jed­no­ho z dopi­sů, kte­rý ruš­tí uměl­ci Oleg Sou­li­men­ka a Andrei Andri­a­nov obdr­že­li v reak­ci na svo­ji výzvu něko­li­ka uměl­cům, aby jim zasla­li návrhy ke své nové per­for­man­ce, před­sta­vu­je čer­ve­nou nit táh­nou­cí se v růz­ných for­mách napříč celým před­sta­ve­ním Old Cha­os, New Order.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Hrej! Pracuj! Handa Gote vypravuje vlak do zapomenuté stanice lidství

Alchy­mis­tic­ká lite­ra­tu­ra, ať už v jaké­ko­li podo­bě – písem­né či obra­zo­vé – vždy vyu­ží­va­la v extrém­ní míře sym­bo­li­ky, čas­to šlo o kryp­to­gram, kte­ré­mu rozu­mě­li jen zasvě­ce­ní a kte­rý pro všech­ny ostat­ní zna­me­nal jen nepře­hled­nou džun­g­li mož­ných význa­mů, k nimž však nemě­li klíč. Kni­ha Mutus liber, kte­ré se chy­ti­lo „nadžánro­vé“ usku­pe­ní Han­da Gote Research & Deve­lo­p­ment, neby­la v tom­to ohle­du výjimkou.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Diptych

Letoš­ní pod­zim při­ne­sl mimo­řád­nou skli­zeň. Jed­nu z dozrá­lých pre­mi­ér uved­lo diva­dlo Ponec, ačko­li ješ­tě před tím byla pre­zen­to­vá­na v diva­del­ní kap­li v Nečtinách.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Sorcerer

Nabíd­nout turis­tům, kte­ří zaví­ta­jí do diva­dla Hyber­nie něco jiné­ho než osvěd­če­né Labu­tí jeze­ro, či Car­men, je poměr­ně smě­lý nápad. A kdo má v tako­vém pří­pa­dě v tuzem­sku poten­ci­ál oslo­vit širo­ké divác­ké spek­trum saha­jí­cí od náhodných/svátečních návštěv­ní­ků diva­del po divá­ky doko­na­le obe­zná­me­né s tím, co na poli živé­ho umě­ní sto­jí za to?

Publikováno
V rubrikách Recenze

experiment exitus

Pro­gram fes­ti­va­lu Tanec Pra­ha uve­dl s napě­tím oče­ká­va­nou pre­mi­é­ru Spit­fi­re com­pa­ny. Šlo o prv­ní pokus fes­ti­va­lu stát se koo­pro­du­cen­tem a pod­ní­tit novou tvor­bu tak, jak to děla­jí vel­ké evrop­ské a svě­to­vé pře­hlíd­ky. Spit­fi­ři pod vede­ním Pet­ra Bohá­če pra­co­va­li na novém díle v Evrop­ském kul­tur­ním cen­t­ru v Helle­reau a v bru­sel­ském diva­dle Bri­git­ti­nes a v Diva­dle Ponec. A jak to celé dopadlo?

Publikováno
V rubrikách Recenze

Imago

Stu­dio Alta uved­lo pre­mi­é­ru due­tu, kte­rý se obrá­til pro inspi­ra­ci do hlu­bin ana­ly­tic­ké psy­cho­lo­gie, stej­ně jako to před časem udě­lal Michal Záho­ra a Len­ka Bar­tůň­ko­vá v pří­pa­dě due­tu Orbis Pictus.

Publikováno
V rubrikách Recenze

Znepokojující Informátoři

Oče­ká­va­né dílo Vila­ma Dočo­lo­man­ské­ho a sou­bo­ru Far­my v jes­ky­ni mělo ten­to týden pre­mi­é­ru v Diva­dle Ponec. Vidě­lo je nejen domá­cí pub­li­kum, ale i zahra­nič­ní hos­té Čes­ké taneč­ní plat­for­my. Téma Infor­má­to­rů je glo­bál­ní a mělo by zne­po­ko­jit kaž­dé­ho (zákaz­ní­ka) kde­ko­li na světě.

Publikováno
V rubrikách Recenze