Divadelní a taneční festival Bazaar: Budoucnost je víc než národ!

Foto: Matko Biljak

Foto: Matko Biljak

Od pát­ku do nedě­le 17. – 19. břez­na 2017 se bude v Pra­ze již potře­tí konat fes­ti­val Baza­ar, kte­rý se zamě­řu­je na nezá­vis­lou diva­del­ní a taneč­ní tvor­bu ze střed­ní, východ­ní a již­ní Evro­py. Hes­lo letoš­ní­ho roč­ní­ku zní VÍC NEŽ NÁROD. Zaha­jo­va­cím před­sta­ve­ním a diva­del­ní udá­los­tí sezo­ny je insce­na­ce pro­gre­siv­ní­ho slo­vin­ské­ho sou­bo­ru Mla­din­sko a radi­kál­ní­ho reži­sé­ra Oli­vie­ra Frl­jiće Čer­ná zem pohl­tí toho, kdo odstou­pí zrád­ně! Fes­ti­va­lo­vý pas a vstu­pen­ky na jed­not­li­vá před­sta­ve­ní může­te zakou­pit v onli­ne před­pro­de­ji GoOut a na poklad­ně diva­dla Alfred ve dvo­ře, jehož pro­duk­ce Motus fes­ti­val pořádá.

Insce­na­ce Čer­ná zem pohl­tí toho, kdo odstou­pí zrád­ně! je tím nej­vý­raz­něj­ším ze sou­čas­né­ho postju­go­sláv­ské­ho diva­dla. Frl­jićo­va prá­ce se v ČR obje­ví vůbec popr­vé a Motus ji uvá­dí ve spo­lu­prá­ci se Stu­di­em Hrdi­nů. Před­sta­ve­ní je obža­lo­bou i huma­nis­tic­kým mani­fes­tem, v němž se vzá­jem­ně pro­plé­ta­jí osob­ní a his­to­ric­ká dra­ma­ta. Inten­ziv­ní bal­kán­ská pro­duk­ce tema­ti­zu­je moment fatál­ní­ho roz­pa­du a jeho boles­ti­vých kon­sek­ven­cí. Frlićo­vu před­sta­ve­ní před­chá­zí rumun­sko-pol­ská prá­ce Mădă­li­ny Dan a Aga­ty Sini­ar­ske Mat­ky z oce­li, diva­del­ní sci-fi z blíz­ké budouc­nos­ti, kte­ré spo­ju­je kri­ti­ku poli­tic­ké mani­pu­la­ce s výzku­mem emo­cí a feno­me­no­lo­gie slz.

Pro­to­že je fes­ti­val Baza­ar jedi­ným „deve­lo­p­ment fes­ti­va­lem“ (tedy pře­hlíd­kou uká­zek a work-in-pro­gress) ve střed­ní Evro­pě, zůstá­vá i letos cen­t­rem fes­ti­va­lo­vé­ho dění Sobot­ní Baza­ar při­pra­ve­ný ve spo­lu­prá­ci se Stu­dem ALTA. Divá­ky zde čeká celo­den­ní mara­ton scé­nic­kých a taneč­ních pro­jek­tů uměl­ců z ČR, Pol­ska, Němec­ka, Izra­e­le, Srb­ska, Slo­ven­ska a dal­ších zemí. Plejá­da námě­tů a témat, s nimiž jed­not­li­vé ukáz­ky a work-in-pro­gress při­chá­ze­jí, nabí­zí pod­stat­ně zají­ma­věj­ší per­spek­ti­vy než dneš­ní medi­ál­ní, poli­tic­ko-eko­no­mic­ké či ide­o­lo­gic­ké ste­re­o­ty­py. Co o nás říká naše těles­nost, kým jsme z hle­dis­ka evo­lu­ce, jak se naše pro­ží­vá­ní a paměť ště­pí mezi rea­li­tu a vir­tu­ál­ní svě­ty, jaké uto­pie jsou dnes mož­né, jak se mění naše iden­ti­ta v setká­ní s dru­hým? Mezi účast­ní­ky letoš­ní pře­hlíd­ky pat­ří Aga­ta Sini­ar­ska (Ber­lín – Var­ša­va) a Xenia Tani­ko Dwertmann (Ber­lín), kolek­tiv fri­en­dly fire (Lip­sko) a jejich hos­té z Izra­e­le. Z budou­cích čes­kých pra­cí uvi­dí divá­ci ukáz­ky od Zden­ky Brun­got Sví­te­ko­vé (Pra­ha), Cris­ti­ny Mal­do­nadoSod­ji Lot­ker (Pra­ha), kolek­ti­vu Uff­ten­ži­vot (Pra­ha) nebo Mar­kéty Jan­do­vé (Pra­ha). Po dopo­led­ním a odpo­led­ním blo­ku budou násle­do­vat dis­ku­ze z cyk­lu Respon­dArt.

Letoš­ní roč­ník uza­vře dvo­ji­ce aktu­ál­ních před­sta­ve­ní ze seve­ru i jihu východ­ní Evro­py. V zákla­du insce­na­ce Dior v Mosk­vě Ingri­dy Ger­bu­ta­vi­čiūtėAgni­jy Šei­ko sto­jí výzkum žen­ské role a jejích pro­měn v post-sovět­ských spo­leč­nos­tech. Při­chá­ze­jí s jas­nou tezí: tělo naslou­chá pří­bě­hům a vyprá­ví je dál. Před­sta­ve­ní Trans­for­ma­bi­li­ty bul­har­ské­ho uměl­ce Willy­ho Prage­ra je anti­mu­zi­kál pro dobu, kte­rá nemá pev­ný bod. Je diva­del­ním filo­zo­fic­kým ese­jem i výsmě­chem epo­še, kte­rá vyzná­vá mýtus napros­té fle­xi­bi­li­ty a dynamičnosti.

Baza­ar 2017 má pře­de­vším nabíd­nout pohled do duše spo­leč­nos­ti, kte­rá se v posled­ních letech rapid­ně změ­ni­la. Koke­tu­je s roz­pa­dem vlast­ní svo­bo­dy i udr­ži­tel­ným mode­lem občan­ské spo­leč­nos­ti a laku­je rea­li­tu úni­kem do nej­růz­něj­ších fik­cí a „alter­na­tiv­ních fak­tů“. Moje osob­ní hes­lo pro letoš­ní rok zní „zpát­ky do rea­li­ty“. V té ovšem nemů­že­me žít bez vize ani před­sta­vy o tom, kým chce­me být. Co se nabí­zí? Kte­rým smě­rem se může sou­čas­nost vydat, aby po sobě neza­ne­cha­la rui­ny?“ ptá se šéfdra­ma­turg fes­ti­va­lu a umě­lec­ký ředi­tel diva­dla Alfred ve dvo­ře Ewan McLa­ren. Mož­né odpo­vě­di, kte­ré uměl­ci ze střed­ní a východ­ní Evro­py podá­va­jí, uvi­dí návštěv­ní­ci během tří inten­ziv­ních fes­ti­va­lo­vých dní v diva­dle Alfred ve dvo­ře, ve Stu­diu Hrdi­nů a Stu­diu ALTA. Pro­gram fes­ti­va­lu dopl­ní dis­ku­ze, pre­zen­ta­ce výraz­né­ho rakous­ké­ho sou­bo­ru SILK Flu­e­g­ge a dvou­den­ní workshop umě­lec­ké­ho ředi­te­le diva­dla Mla­din­sko Gora­na Inja­ce.

Infor­ma­ce a detai­ly najde­te na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar

Fes­ti­va­lo­vý pas sto­jí 700/400 Kč (pro stu­den­ty, seni­o­ry a ZTP) do 1. 3. 2017. Břez­no­vá cena bude 800/500 Kč. Vstup­né na jed­not­li­vá před­sta­ve­ní sto­jí 200/100 Kč s výjim­kou insce­na­ce Oli­ve­ra Frl­jiće, kde je vstup­né za 300/200 Kč.
Fes­ti­va­lo­vý pas a vstu­pen­ky na jed­not­li­vá před­sta­ve­ní může­te zakou­pit onli­ne v před­pro­de­ji GoOut, na webech jed­not­li­vých diva­del a na poklad­ně diva­dla Alfred ve dvoře.

Pro­gram fes­ti­va­lu Baza­ar 2017:

PÁTEK 17.3.
13 – 17H / Alfred ve dvoře/ MOŽNOSTI NEZÁVISLÉHO KURÁTORA I.: Workshop s Gora­nem Inja­cem, umě­lec­kým ředi­te­lem Diva­dla Mla­din­sko
16H / Stu­dio ALTA / DISASTROUS – Pre­zen­ta­ce pra­cí SILK Flu­e­g­ge včet­ně uká­zek (AT)
18H / Alfred ve dvo­ře / MATKY Z OCELI / Aga­ta Sini­ar­ska (PL) & Mădă­li­na Dan (RO)
20H / Stu­dio Hrdi­nů / ČERNÁ ZEM POHLTÍ TOHO, KDO ODSTOUPÍ ZRÁDNĚ! / Oli­ver Frl­jić & Diva­dlo Mla­din­sko (SLO)

SOBOTA 18. 3.
10 – 13H / Alfred ve dvo­ře / MOŽNOSTI NEZÁVISLÉHO KURÁTORA II.: Workshop s Gora­nem Inja­cem, umě­lec­kým ředi­te­lem Diva­dla Mla­din­sko
14 – 22H / Stu­dio ALTA / SOBOTNÍ BAZAAR
1. část / 14 – 18H
HAZARD ZONE / Zden­ka Brun­got Sví­te­ko­vá (SK/NO/CZ), Mar­ta Bichi­sao (IT) a Syl­va­in Sicaud (FR)
KEEP CALM / Uff­ten­ži­vot (CZ)
STEREOPRESENCE / Cris­ti­na Mal­do­nado (MEX)
+ dis­ku­ze Respon­dArt s Ali­cí Kou­bo­vou
2. část / 18.30 – 22H
VE JMÉNU KAR / Mar­ké­ta Jan­do­vá a Jit­ka Tůmo­vá (CZ)
SIONISTICKO-SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA UGANDA: STÁT VĚCÍ BUDOUCÍCH (ZALOŽENÍ AMBASÁDY V PRAZE) / fri­en­dly fire (DE)
A DANCE IS A DANCE IS A DANCE / Aga­ta Sini­ar­ska (PL) & Xenia Tani­ko Dwertmann (DE)
+ dis­ku­ze Respon­dArt s Ali­cí Kou­bo­vou
+ DJ Johana

NEDĚLE 19. 3.
18H / Stu­dio ALTA / DIOR V MOSKVĚ / Ingri­da Ger­bu­ta­vi­čiūtė & Agni­ja Šei­ko (LIT)
20H / Alfred ve dvo­ře / TRANSFORMABILITY / Willy Prager (BLG)

Kon­takt:
Eliš­ka Míkov­co­vá, e‑mail: eliska.mikovcova@piaristi.cz, tel.: 606 774 435
Bar­bo­ra Šla­pá­ko­vá, e‑mail: pr@alfredvedvore.cz, tel.: 775 186 860